Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podawanych w celu wykonania badań diagnostycznych jest:

Oncogene Diagnostics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 86/3, 31-546 Kraków (KRS nr 0000364292).

2. Oncogene Diagnostics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołała Inspektora Ochrony Danych Dawida Bochenka, który zgodnie z postanowieniami RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych w podmiocie, w którym został wyznaczony. W celu kontaktu z nim udostępnia formularz kontaktowy:

RODO

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Zgodnie z art. 25. ust. 1. ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych, jak:

a. nazwisko i imię (imiona),

b. data urodzenia,

c. oznaczenie płci,

d. adres miejsca zamieszkania,

e. numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

f. w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

4. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przyjęcia przez Oncogene Diagnostics Sp. z o. o. zamówienia na realizację badań diagnostycznych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania badań oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; tj. przez 20 lat, a w przypadku dzieci do ukończenia 2 r. ż. przez okres 22 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, a także w przypadku wyraźnie przewidzianych aktualnie obowiązującymi przepisami. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą również uzyskać podmioty świadczące na rzecz Oncogene Diagnostics usługi utrzymania i serwisu infrastruktury informatyczne oraz aparatury medycznej.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawa ich poprawiania.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Formularz kontaktowy

Wiadomość jest kierowana wyłącznie do Inspektora Ochrony Danych, który nie udziela informacji medycznych dotyczących wykonywanych badań laboratoryjnych.

Imię i nazwisko

Adres email

Temat

Zgłoszenie potencjalnego naruszenia dotyczącego ochrony danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych podawanych w formularzu będzie Oncogene Diagnostics Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 86 lok. 3 , 31-546 Kraków. Dane podawane w formularzu są przetwarzane, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Podanie danych osobowych jest wymagane do przesłania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie będą usuwane. Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego, poczty i hostingu. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawie ochrony danych można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@oncogene.pl